Statut fundacji

STATUT FUNDACJI GODNIE ŻYĆ
Tekst jednolity obowiązujący od dnia 21.09.2020 r.
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1

 1. Fundacja MISS PO 50CE, po zmianie nazwy na Fundacja GODNIE ŻYĆ, dokonanej na podstawie
  uchwały Fundatorki nr 4 z dnia 30.06.2015 r., zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z
  dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (z późn. zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
  pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Katarzynę Czajka zwaną dalej Fundatorką, aktem notarialnym
  sporządzonym przez notariusza – Izabelę Miklas w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, ul. Gen. J.
  Zajączka 11, w dniu 17 kwietnia 2014 r.
 3. Fundacja używa pieczęci z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
 4. Fundacja może posługiwać się prawnie zastrzeżonym znakiem graficznym.

§2.

 1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
  niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić
  działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi
  podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie przez Fundację innych
  organizacji pożytku publicznego.
 5. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek.
 6. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, i przyznawać je wraz z innymi
  wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§3.

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu
  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
  wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego).
 3. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub odpłatna w
  rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą
  rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników
  przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do
  działalności pożytku publicznego.
 5. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na działalność
  pożytku publicznego.
 6. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej. Rozdział II. Cele i
  zasady działania Fundacji

Rozdział II. Cele i zasady działania fundacji

§ 4.

Celem działania Fundacji jest działalność w zakresie:

 1. pomocy społecznej , w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 3. działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 4. działalności charytatywnej,
 5. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 6. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 7. ochrony i promocji zdrowia,
 8. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 9. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 10. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 11. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 12. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 13. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 14. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 15. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 16. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 17. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 18. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 19. promocji i organizacji wolontariatu,
 20. pomocy Polonii i Polakom za granicą,
 21. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
 22. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 23. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży”
 24. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (z późn. zm.), w zakresie określonym w pkt. 1-23.

§ 5.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 6.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych)
oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 7.

Przychody Fundacji mogą pochodzić z:

a) Krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,

b) Darowizn, dotacji i subwencji osób fizycznych i prawnych,

c) Dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy o

zbiórkach publicznych, loterii i innych działań przewidzianych prawem prowadzonych przez

Fundację, także przy udziale innych osób,

d) Zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego,

e) Odliczeń podatkowych,

f) Dochodów pochodzących z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych

Fundacji,

g) Działalności gospodarczej Fundacji.

§ 8.

Dochody pochodzące z dotacji darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 9. 

Całość dochodów uzyskanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na działalność statutową.

§ 10.

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

 1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
  członków Fundacji, członków organów Fundacji i pracowników Fundacji oraz osób, z którymi
  członkowie, członkowie organów oraz pracowników Fundacji pozostają w stosunku małżeńskim,
  we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
  pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
  przysposobienia, opieki lub kurateli , zwanych dalej osobami bliskimi
 2. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników
  oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli
  przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
 3. wykorzystywaniu majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników i ich
  osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie
  bezpośrednio wynika z celu statutowego
 4. zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,
  członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku
  do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. Rozdział IV. Działalność gospodarcza
  Fundacji

Rozdział IV. Działalność gospodarcza Fundacji

§ 11.

 1. Fundacja będzie prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, w następującym zakresie:
  • PKD 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
  • PKD 47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
  • PKD 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
  • PKD 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
  • PKD 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
  • PKD 85.10.Z – Placówki wychowania przedszkolnego
  • PKD 87.90.Z – Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
  • PKD 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • PKD90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych
 2. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych Fundacji. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na realizację celów statutowych Fundacji, w tym pokrywanie bieżących kosztów jej utrzymania.
 3. W przypadku, gdy którakolwiek z powyższych rodzajów działalności będzie wymagała zgody, koncesji, potwierdzenia lub innej formy decyzji właściwego organu administracji państwowej, fundacja będzie podejmować taką działalność po uzyskaniu stosownej decyzji.
 4. Decyzję o podjęciu i zmianie działalności gospodarczej podejmuje Fundatorka.
 5. Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej zostaną wygospodarowywane przez Zarząd fundacji z majątku Fundacji (z darowizn przekazanych fundacji).

§ 12.

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych
  zakładów.
 2. Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania wedle posiadanych przez nie środków
  własnych.
 3. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają Zarządowi.
 4. Decyzję o ustanowieniu zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd
  Fundacji.
 5. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i sprawuje
  nad nimi nadzór
 6. Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem zarządu , upoważnionym do wszelkich czynności
  związanych z kierowaniem zakładem. Do zbycia majątku trwałego lub jego
  obciążania potrzebne jest odrębne , szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji.
 7. Kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy.
 8. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu
  określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji. Rozdział V. Organy
  Fundacji

Rozdział V. Organy Fundacji

§ 13.

§ 14.

 1. Rada Fundacji składa się z minimum 2 osób.
 2. W skład Rady wchodzi z mocy Statutu przedstawiciel Fundatorki oraz wybrane przez niego osoby
  fizyczne i prawne.
 3. Osoby prawne reprezentowane są w Radzie przez osoby do takiej reprezentacji upoważnione z
  mocy odrębnych przepisów prawa.
 4. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego.
 5. Szczegółowy tryb działania Rady może określać „Regulamin Rady Fundacji”.
 6. Członkowie Rady:
  • Nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawiać z członkami Zarządu w związku
   małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  • Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
   publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  • Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych kosztów lub
   wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze
   przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
   Fundatorka, przed powołaniem członków Rady, odbierze od kandydatów oświadczenia o spełnieniu przez te osoby wymogów określonych w punkcie 6a) i 6b) i po powołaniu członków Rady przekaże złożone przez nich oświadczenia Zarządowi Fundacji.

§ 15.

Pracą Rady kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec zarządu Przewodniczący Rady
Fundacji.

§ 16.

 1. Kadencja Rady wynosi 3 lata. Osoba przystępująca do Rady w trakcie trwania kadencji, kończy
  swą działalność w Radzie z dniem upływu jej kadencji. Nie wyklucza to możliwości wybrania tej
  osoby do Rady na czas trwania następnej kadencji.
 2. Ustanie członkostwa w Radzie następuje z chwilą upływu kadencji, złożenia rezygnacji z pełnienia
  tej funkcji, odwołania przez Fundatorkę albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję.

§17.

 1. Rada jest organem nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu w
  zakresie wykonywania nadzoru oraz posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.
 2. Do zadań Rady należy:
  a) Nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
  b) Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
  c) Opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
  d) Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji,
  e) Opiniowanie na wniosek Fundatorki rocznych sprawozdań z działalności Fundacji
  f) Powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu
  g) Uchwalanie i zmiany Regulaminu Rady
  h) Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych
  organów

§ 18.

 1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na
  piśmie. W razie nieobecności Przewodniczącego jego czynności wykonuje Wiceprzewodniczący
  Rady. O terminie posiedzenia Rady członkowie Rady są powiadamiani 7 dni przed planowanym
  terminem obrad.
 3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej
  połowy członków Rady. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
 5. Posiedzenie Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący. Posiedzenia Rady są
  protokołowane. Protokół po sprawdzeniu jest podpisywany przez
  prowadzącego.
 6. Posiedzenia Rady mogą odbywać się również przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych środków
  porozumiewania się na odległość (np. E-mail, faks, konferencja telefoniczna), pod warunkiem, że
  prowadzący posiedzenie otrzyma od wszystkich członków Rady biorących udział w posiedzeniu
  potwierdzenie (drogą faksową lub elektroniczną) oddanych przez nich głosów na konkretne
  uchwały, a także uchwały nie dotyczą spraw podlegających pod głosowanie tajne.
 7. Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji,
  których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Udział takich osób w posiedzeniach Rady ma
  charakter doradczy.

§ 19.

 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa.
 2. Funkcję Prezesa Zarządu dożywotnio pełni Fundatorka – Katarzyna Czajka.
 3. Skład Zarządu powołuje Fundatorka na wspólną, pięcioletnią kadencję.
 4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji bądź pisemnej rezygnacji, albo śmierci
  członka Zarządu, albo w skutek odwołania przez Fundatorkę.
 6. Odwołanie członka Zarządu następuje w razie:
  • Wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji
   członka Zarządu
  • Choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwała niezdolność do sprawowania tej
   funkcji
  • Niespełnianie obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 2 miesiące
  • Nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu
  • Istotnego naruszenia postanowień Statutu.
 7. W przypadku zwolnienia miejsca w Zarządzie Fundacji przez rezygnację, śmierć lub odwołanie
  członka Zarządu, uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kadencja nowo powołanego członka Zarządu upływa wraz z końcem kadencji pozostałych członków Zarządu Fundacji.

§20.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest każdy z członków Zarządu działający
  samodzielnie.
 3. Szczegółowy tryb działania Zarządu może określać „Regulamin Zarządu Fundacji”.
 4. Zarząd Fundacji może powołać Dyrektora Fundacji do bieżącego kierowania sprawami
  administracyjnymi Fundacji. Zakres praw i obowiązków Dyrektora Fundacji określa Zarząd
  Fundacji.

§21.

Do kompetencji Zarządu należy:

a) Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz
b) Zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji
c) Ustanawianie zakładu oraz powoływanie i odwoływanie jego kierownika
d) Likwidacja zakładu, powoływanie likwidatorów i nadzór nad likwidacją
e) Uchwalanie regulaminu organizacyjnego zakładu
f) Ustalanie wielkości zatrudnienia i ustalanie wysokości wynagrodzeń pracowników
g) Realizacja celów statutowych
h) Sporządzanie planów pracy i budżetu w oparciu o wytyczne Rady
i) Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami
rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o fundacjach i
ustawą o działalności pożytku publicznego, a następnie przedkładanie ich do zaopiniowania przez
Radę oraz podawanie sprawozdania do publicznej wiadomości na stronach internetowych Fundacji.
j) Realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami fundacji bądź
postanowieniami Statutu.
k) Uchwalanie regulaminów wewnętrznych nie przewidzianych Statutem do kompetencji Rady.

§22.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informacje o terminie pocztą elektroniczną, a w
  przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej na 3 dni przed planowanym
  spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności co
  najmniej połowy członków organu, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. W
  przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§23.

 1. Rada Programowa jest ciałem doradczym Fundacji.
 2. Fundatorka pełni rolę Przewodniczącej Rady Programowej i zaprasza do Rady programowej – z
  własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
 3. Rada Programowa zbiera się co najmniej raz w roku na wniosek Przewodniczącej lub Zarządu.
 4. Rada Programowa podejmuje decyzje w formie uchwał przyjmowanych zwykłą większością
  głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącej.

Rozdział VII. Postanowienia końcowe

§24.

 1. Zmian w statucie Fundacji oraz zmian celów Fundacji może dokonywać wyłącznie Fundatorka.
 2. W przypadku śmierci Fundatorki, uprawnienia Fundatorki przewidziane w Statucie przysługują jej
  spadkobiercom, którzy wykonują uprawnienia Fundatorki poprzez wspólnego przedstawiciela.

§25.

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Fundatorka.

§26.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie
  wyczerpania się jej środków i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundatorka.
 3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Fundatorkę.
 4. Majątek pozostały po likwidacji Likwidator przekaże innym organizacjom społecznym, których
  działalność odpowiada celom statutowym Fundacji

§ 27.

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca sprawozdanie ze swej
działalności za rok ubiegły.

§ 28.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta
stołecznego Warszawy.

Fundatorka: Katarzyna Czajka