.

§1

STATUT FUNDACJI GODNIE ŻYĆ
Tekst jednolity obowiązujący od dnia 21.09.2020 r.

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 1. Fundacja MISS PO 50CE, po zmianie nazwy na Fundacja GODNIE ŻYĆ, dokonanej na podstawie uchwały Fundatorki nr 4 z dnia 30.06.2015 r., zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (z późn. zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Katarzynę Czajka zwaną dalej Fundatorką, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Izabelę Miklas w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, ul. Gen. J. Zajączka 11, w dniu 17 kwietnia 2014 r.
 3. Fundacja używa pieczęci z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
 4. Fundacja może posługiwać się prawnie zastrzeżonym znakiem graficznym.

§ 2.

działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

organizacji pożytku publicznego.

§ 3.
1. Fundacja posiada osobowość prawną.

 1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić
 4. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie przez Fundację innych
 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek.
 2. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

2. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego).

Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub odpłatna w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 2. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na działalność pożytku publicznego.
 3. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej. Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

Rozdział II. Cele i zasady działania fundacji

§ 4. Celem działania Fundacji jest działalność w zakresie:

1- pomocy społecznej , w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

2- wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

3- działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

4- działalności charytatywnej,

5- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

6- działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, 7- ochrony i promocji zdrowia,
8- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

9- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

10- działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

11- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

12- działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

13- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

14- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

15- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

16- upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,

17- pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,

18- działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

19- promocji i organizacji wolontariatu,

20- pomocy Polonii i Polakom za granicą,
21- promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
22- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

23 – działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży”

24- działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (z późn. zm.), w zakresie określonym w pkt. 1-23.

§ 5. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

– organizowanie i współorganizowanie kampanii na rzecz aktywizacji zawodowej osób po 50-tce i ich promocję,

– organizowanie, współorganizowanie i finansowanie szkoleń, kursów i warsztatów różnego typu,

– organizowanie, współorganizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, konkursów i przyznawanie nagród w kraju i za granicą

– organizowanie, współorganizowanie i finansowanie warsztatów zajęciowych i klubów oraz grup wsparcia,

– organizowanie i współorganizowanie poradnictwa rodzinnego w zakresie pomocy i wsparcia w aktywizacji zawodowej osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej i społecznej ze szczególnym

naciskiem na łączenie pokoleń i wspólną aktywizację zawodową, społeczną i integrację międzypokoleniową,

– prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych propagujących aktywizację zawodową i społeczną,

– organizowanie i współorganizowanie niedochodowych koncertów, występów, festiwali, galerii, wystaw, wernisaży itp. w kraju i zagranicą,

– działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
– organizowanie i współorganizowanie niedochodowych produkcji multimedialnych,

– organizowanie kampanii promocyjnych, akcji społecznych promujących cele Fundacji Godnie Żyć,

– prowadzenie niedochodowej działalności wydawniczej i producenckiej w zakresie realizacji celów statutowych,

– pomoc finansową i rzeczową, – fundowanie stypendiów,
– organizowanie, współorganizowanie i prowadzenie niedochodowych placówek szkoleniowych,

– finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na organizacji, współorganizowaniu i prowadzeniu domów integracji społecznej i zawodowej,

– włączanie się w działające projekty zgodne z celami fundacji w zakresie pozyskiwania funduszy na ich realizację,

– działalność na rzecz równych praw osób w różnym wieku.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 6. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 7. Przychody Fundacji mogą pochodzić z:

a) Krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów, b) Darowizn, dotacji i subwencji osób fizycznych i prawnych,

c) Dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy o zbiórkach publicznych, loterii i innych działań przewidzianych prawem prowadzonych przez Fundację, także przy udziale innych osób,

d) Zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego,

e) Odliczeń podatkowych,

f) Dochodów pochodzących z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych Fundacji,

g) Działalności gospodarczej Fundacji.

§ 8. Dochody pochodzące z dotacji darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 9. Całość dochodów uzyskanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na działalność statutową.

§ 10. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

 1. 1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Fundacji, członków organów Fundacji i pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracowników Fundacji pozostają w stosunku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli , zwanych dalej osobami bliskimi
 2. 2) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
 3. 3) wykorzystywaniu majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników i ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego
 4. 4) zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. Rozdział IV. Działalność gospodarcza Fundacji

§ 11.

Rozdział IV. Działalność gospodarcza Fundacji

1. Fundacja będzie prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, w następującym zakresie:

1) PKD 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

 1. 2)  PKD 47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 2. 3)  PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 3. 4)  PKD 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 4. 5)  PKD 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 5. 6)  PKD 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programówtelewizyjnych
 6. 7)  PKD 85.10.Z – Placówki wychowania przedszkolnego
 7. 8)  PKD 87.90.Z – Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
 8. 9)  PKD 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziejniesklasyfikowana

10) PKD90.04.Z–Działalnośćobiektówkulturalnych

2.Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych Fundacji. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na realizację celów statutowych Fundacji, w tym pokrywanie bieżących kosztów jej utrzymania.

3.W przypadku, gdy którakolwiek z powyższych rodzajów działalności będzie wymagała zgody, koncesji, potwierdzenia lub innej formy decyzji właściwego organu administracji państwowej, fundacja będzie podejmować taką działalność po uzyskaniu stosownej decyzji.

4. Decyzję o podjęciu i zmianie działalności gospodarczej podejmuje Fundatorka.

5. Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej zostaną wygospodarowywane przez Zarząd fundacji z majątku Fundacji (z darowizn przekazanych fundacji).

§ 12.

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.
 2. Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania wedle posiadanych przez nie środków własnych.
 3. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają Zarządowi.
 4. Decyzję o ustanowieniu zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd Fundacji.
 5. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i sprawuje nad nimi nadzór
 6. Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem zarządu , upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładem. Do zbycia majątku trwałego lub jego

obciążania potrzebne jest odrębne , szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji. 7. Kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy.

8. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji. Rozdział V. Organy Fundacji

Rozdział V. Organy Fundacji

§ 13. Organami Fundacji są:
– Rada Fundacji, zwana dalej Radą
– Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, – Fundatorka.

§ 14.

 1. Rada Fundacji składa się z minimum 2 osób.
 2. W skład Rady wchodzi z mocy Statutu przedstawiciel Fundatorki oraz wybrane przez niego osoby fizyczne i prawne.
 3. Osoby prawne reprezentowane są w Radzie przez osoby do takiej reprezentacji upoważnione z mocy odrębnych przepisów prawa.
 4. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego.
 5. Szczegółowy tryb działania Rady może określać „Regulamin Rady Fundacji”.
 6. Członkowie Rady:

a) Nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawiać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Fundatorka, przed powołaniem członków Rady, odbierze od kandydatów oświadczenia o spełnieniu przez te osoby wymogów określonych w punkcie 6a) i 6b) i po powołaniu członków Rady przekaże złożone przez nich oświadczenia Zarządowi Fundacji.

§ 15. Pracą Rady kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec zarządu Przewodniczący Rady Fundacji.

§ 16.

 1. Kadencja Rady wynosi 3 lata. Osoba przystępująca do Rady w trakcie trwania kadencji, kończy swą działalność w Radzie z dniem upływu jej kadencji. Nie wyklucza to możliwości wybrania tej osoby do Rady na czas trwania następnej kadencji.
 2. Ustanie członkostwa w Radzie następuje z chwilą upływu kadencji, złożenia rezygnacji z pełnienia tej funkcji, odwołania przez Fundatorkę albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję.

§ 17.

1. Rada jest organem nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania nadzoru oraz posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.

2. Do zadań Rady należy:

a) Nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
b) Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
c) Opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
d) Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji,
e) Opiniowanie na wniosek Fundatorki rocznych sprawozdań z działalności Fundacji f) Powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu
g) Uchwalanie i zmiany Regulaminu Rady

h) Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów

§ 18.

 1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie. W razie nieobecności Przewodniczącego jego czynności wykonuje Wiceprzewodniczący Rady. O terminie posiedzenia Rady członkowie Rady są powiadamiani 7 dni przed planowanym terminem obrad.
 3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Rady. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
 5. Posiedzenie Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół po sprawdzeniu jest podpisywany przez

prowadzącego.

 1. Posiedzenia Rady mogą odbywać się również przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych środków porozumiewania się na odległość (np. E-mail, faks, konferencja telefoniczna), pod warunkiem, że prowadzący posiedzenie otrzyma od wszystkich członków Rady biorących udział w posiedzeniu potwierdzenie (drogą faksową lub elektroniczną) oddanych przez nich głosów na konkretne uchwały, a także uchwały nie dotyczą spraw podlegających pod głosowanie tajne.
 2. Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Udział takich osób w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.

§ 19.

 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa.
 2. Funkcję Prezesa Zarządu dożywotnio pełni Fundatorka – Katarzyna Czajka.
 3. Skład Zarządu powołuje Fundatorka na wspólną, pięcioletnią kadencję.
 4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji bądź pisemnej rezygnacji, albo śmierci członka Zarządu, albo w skutek odwołania przez Fundatorkę.
 6. Odwołanie członka Zarządu następuje w razie:
 1. a) Wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu
 2. b) Choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwała niezdolność do sprawowania tej funkcji
 3. c) Niespełnianie obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 2 miesiące
 4. d) Nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu
 5. e) Istotnego naruszenia postanowień Statutu.

7. W przypadku zwolnienia miejsca w Zarządzie Fundacji przez rezygnację, śmierć lub odwołanie członka Zarządu, uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kadencja nowo powołanego członka Zarządu upływa wraz z końcem kadencji pozostałych członków Zarządu Fundacji.

§ 20.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest każdy z członków Zarządu działający samodzielnie.
 3. Szczegółowy tryb działania Zarządu może określać „Regulamin Zarządu Fundacji”.

4. Zarząd Fundacji może powołać Dyrektora Fundacji do bieżącego kierowania sprawami administracyjnymi Fundacji. Zakres praw i obowiązków Dyrektora Fundacji określa Zarząd Fundacji.

§ 21.
Do kompetencji Zarządu należy:

a) Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz b) Zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji
c) Ustanawianie zakładu oraz powoływanie i odwoływanie jego kierownika
d) Likwidacja zakładu, powoływanie likwidatorów i nadzór nad likwidacją

e) Uchwalanie regulaminu organizacyjnego zakładu
f) Ustalanie wielkości zatrudnienia i ustalanie wysokości wynagrodzeń pracowników g) Realizacja celów statutowych
h) Sporządzanie planów pracy i budżetu w oparciu o wytyczne Rady

i) Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o fundacjach i ustawą o działalności pożytku publicznego, a następnie przedkładanie ich do zaopiniowania przez Radę oraz podawanie sprawozdania do publicznej wiadomości na stronach internetowych Fundacji.

j) Realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami fundacji bądź postanowieniami Statutu.

k) Uchwalanie regulaminów wewnętrznych nie przewidzianych Statutem do kompetencji Rady.

§ 22.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informacje o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej na 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków organu, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 23

Rozdział VI. Rada programowa

 1. Rada Programowa jest ciałem doradczym Fundacji.
 2. Fundatorka pełni rolę Przewodniczącej Rady Programowej i zaprasza do Rady programowej – z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
 3. Rada Programowa zbiera się co najmniej raz w roku na wniosek Przewodniczącej lub Zarządu.
 4. Rada Programowa podejmuje decyzje w formie uchwał przyjmowanych zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącej.

Rozdział VII. Postanowienia końcowe

§ 24.

1. Zmian w statucie Fundacji oraz zmian celów Fundacji może dokonywać wyłącznie Fundatorka.

2. W przypadku śmierci Fundatorki, uprawnienia Fundatorki przewidziane w Statucie przysługują jej spadkobiercom, którzy wykonują uprawnienia Fundatorki poprzez wspólnego przedstawiciela.

§ 25.

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Fundatorka.

§ 26.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundatorka.
 3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Fundatorkę.
 4. Majątek pozostały po likwidacji Likwidator przekaże innym organizacjom społecznym, których działalność odpowiada celom statutowym Fundacji.

§ 27. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§ 28. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.

Fundatorka: Katarzyna Czajka