Regulamin Darowizn

Regulamin przekazywania darowizn 

na rzecz Fundacji Godnie Żyć

I. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa: zasady korzystania z modułu do przekazywania darowizn dostępnego pod adresem: www.fundacjagodniezyc.pl i obowiązki Darczyńców i Administratora w związku z korzystaniem z tego modułu.

2. Strona www.fundacjagodniezyc.pl jest prowadzona przez Fundację Godnie Żyć (zwaną dalej Fundacją) z siedzibą w Warszawie (03-945, ul. Paryska 31 lok. U-1), identyfikującą się numerami: NIP: 5242769913, REGON: 147274048 i KRS: 0000511143.

3. Strona www.fundacjagodniezyc.pl umożliwia:

a. przekazywanie darowizn na działania statutowe Fundacji,

b. subskrypcję do list mailingowych Fundacja.

4. Każdy Darczyńca z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z modułu do przekazywania darowizn, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

5. Przed rozpoczęciem korzystania z modułu do przekazywania darowizn, Darczyńca jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z modułu do przekazywania darowizn, Darczyńca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

6. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńców w stopce strony.

II. Zasady przekazywania darowizn

7. Przekazywanie darowizn na cele statutowe Fundacji jest możliwe za pośrednictwem operatora płatności. Operatorem płatności jest spółka PayU SA z siedzibą w Poznaniu, (adres: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), identyfikująca się numerami NIP 7792308495, REGON 300523444, KRS 0000274399.

8. W celu przekazania darowizny jednorazowej przez Serwis PayU, po wypełnieniu formularza obecnego na stronie www.fundacjagodniezyc.pl, Darczyńca zostaje odpowiednio przekierowany do serwisu payu.pl 

9. W ramach płatności online Darczyńca może dokonać wpłat za pomocą: 

a) przelewów elektronicznych (w tym BLIK, Apple Pay, Google Pay)

b) przelewów tradycyjnych (aktualna lista banków współpracujących i metod płatności PayU SA jest dostępna na stronie http://www.payu.pl/płatności-online

c) kart płatniczych,

Dodatkowo, ze strony Serwisu PayU Darczyńca ma możliwość pobrania druku do wpłaty darowizny na poczcie lub w banku. 

10. Dokonywane wpłaty są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL (tak jak bank). Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane. W celu zrealizowania płatności Fundacja korzysta z bezpiecznego licencjonowanego operatora płatności – PayU.

11. Darczyńca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w regulaminach Operatora płatności nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamację można złożyć w formie:

a) pisemnej na adres: PayU S.A.ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań

b) elektronicznej na adres e-mail: help@payu.pl lub: help@payu.plc;

c) telefonicznej pod numerem telefonu: + 48 61 628 45 05 (połączenie płatne wg taryfy operatora, z którego usług korzysta Darczyńca).

III. Subskrypcja do list mailingowych

12. Subskrypcja do listy mailingowej Fundacji (zwanej dalej Newsletterem) jest dobrowolna. Po zamówieniu Newslettera, na podany przez Darczyńcę adres email będą wysyłane informacje marketingowe oraz handlowe dot. Fundacji.

13. Darczyńca zamawiając subskrypcję do Newslettera wyraża zgodę na:

a) przetwarzanie danych osobowych (art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych)

b) otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną wysyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 10 ustawy o świadczeniu usług elektronicznych)

c) używanie urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego (art. 172 prawa telekomunikacyjnego).

14. Zamówienie otrzymywania Newslettera może być wycofane w każdym momencie poprzez kliknięcie w link rezygnacji z subskrypcji, który znajduje się w stopce każdego Newslettera.

IV. Ochrona danych osobowych

15. Wpłacając darowiznę Darczyńca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obsługi darowizny. Administratorem danych osobowych podanych w celu realizacji umowy darowizny jest Fundacja Godnie Żyć, ul. Paryska 31 lok. U-1, 03-945 Warszawa.  

16. Fundacja przekazuje Operatorowi bezpiecznych płatności internetowych wyłącznie dane osobowe Darczyńców (dane odbiorcy, tytuł, oraz kwotę płatności) w celach niezbędnych do realizacji płatności. W procesie płatności Operator bezpiecznych płatności internetowych zawiera z Darczyńcą – klientem – płacącym umowę o pojedynczą transakcję płatniczą, na podstawie regulaminu dostępnego na stronie tego Operatora, akceptowanego przez Darczyńcę w procesie płatności. W takim zakresie Operator bezpiecznych płatności internetowych staje się niezależnym administratorem danych osobowych Darczyńcy. 

17. Pełne dane karty płatniczej Darczyńcy będą przechowywane wyłącznie przez Operatora bezpiecznych płatności internetowych. Operator ten pośrednicząc w dokonaniu darowizn, udostępnia „token” (wirtualny identyfikator karty), umożliwiający przypisanie do indywidualnego Darczyńcy unikalnego identyfikatora, za pomocą którego ten Darczyńca dokonuje płatności cyklicznych na rzecz Fundacji. Zwracany podczas płatności „token” zawiera zaszyfrowany przez Operatora bezpiecznych płatności internetowych, maskowany numer karty oraz datę jej ważności, co sprawia, że Fundacja nie otrzymuje i nie przetwarza danych w postaci pełnego numeru karty płatniczej. 

18. 

1) Fundacja zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, które zostały uregulowane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

2) Darczyńca przy przekazywaniu darowizny, udostępniając swoje dane osobowe Fundacji, wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z procedowaniem płatności. Darczyńca może też udostępnić Fundacji swoje dane osobowe celem otrzymywania materiałów informacyjnych i promocyjnych. Darczyńca ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

V. Postanowienia końcowe

19. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z modułem płatności Darczyńca może kierować na adres kontakt@fundacjagodniezyc.pl 

20. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Darczyńcy. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązujący prawem Fundacja deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

21. Fundacja może zmienić Regulamin bez podania przyczyni w każdym czasie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przez Darczyńców strony internetowej przed wejściem zmian w życie.

22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo