Ogólnoświatowa pandemia doprowadziła do znacznego wzrostu bezrobocia w naszym kraju i niestety sytuacja na rynku pracy będzie się pogarszać w najbliższym miesiącach. Z tego względu bardzo ważne jest aby dowiedzieć się kiedy otrzymamy prawo do zasiłku. 

Pamiętajmy, że nie każda osoba, która straciła pracę i zarejestrowała się jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy otrzyma automatycznie prawo do zasiłku dla bezrobotnych. 

Zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje osobie która:

  1. Została zwolniona dyscyplinarnie czyli pracodawca rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika
  2. Rozwiązała stosunek pracy na mocy porozumienia w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy. Wyjątek stanowi fakt, iż porozumienie nastąpiło z powodu likwidacji lub upadłości zakładu pracodawcy lub porozumienie stron było spowodowane zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
  3. Rozwiązała stosunek pracy za wypowiedzeniem w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy. Nie dotyczy to sytuacji, w której wypowiedzenie stosunku pracy nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania albo było spowodowane ciężkim naruszenia podstawowych obowiązków przez pracodawcę
  4. Otrzymała odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę
  5. Po skierowaniu przez urząd pracy nie podjęła przygotowania zawodowego, szkolenia, stażu, wykonywania pracy ani innej formy zatrudnienia
  6. Odbywa praktykę absolwencką, za którą otrzymuje wynagrodzenie w wysokości powyżej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę